Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Βιώσιμη Οικονομία

Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΠΣ.Ε – RIS3) της Αττικής στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας σε τρία πεδία εξειδίκευσης που αναδεικνύονται προνομιακά και με σημαντικά παράθυρα ευκαιρίας για αυτή, τη Δημιουργική Οικονομία, τη Γαλάζια Οικονομία και τη Βιώσιμη Οικονομία.

Κύκλος οικονομίας

 

Η Βιώσιμη Οικονομία ως όρος, αναφέρεται στην οικοδόμηση της ποιότητας ζωής σε κάθε πτυχή της καθημερινής λειτουργίας της ατομικής και κοινωνικής ζωής. Οι προκλήσεις που αφορούν στην ποιότητα ζωής περιλαμβάνουν ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως η υγεία, η παιδεία, η διατροφή, η ενέργεια, η αναψυχή, οι μεταφορές και εν γένει η δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας. Οι δυνατότητες ανάπτυξης σχετικών δραστηριοτήτων αφορούν τόσο στην αντιμετώπιση των οξύτατων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων όσο και στην ανάπτυξη λύσεων και τεχνολογικών ικανοτήτων με διεθνή εμβέλεια.


Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρεται σε μια μορφή αναπτυξιακής πολιτικής η οποία επιδιώκει να ικανοποιήσει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της κοινωνίας κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και κυρίως, τη μακροπρόθεσμη ευημερία. Βασίζεται στην παραδοχή ότι η ανάπτυξη πρέπει να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ευημερία των επόμενων γενεών. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.


Σημειώνεται ότι η Ατζέντα 2030 του Ο.Η.Ε. για την αειφόρο ανάπτυξη και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.) που έχει θέσει, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές για τον πρωτογενή τομέα, τα τρόφιμα, την κλιματική αλλαγή, την καλή υγεία, το καθαρό νερό, την καθαρή ενέργεια, τη βιώσιμη βιομηχανοποίηση και την τεχνολογική πρόοδο, τις βιώσιμες πόλεις, την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση, τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και τη βιοποικιλότητα, στόχοι που βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία με τους θεματικούς τομείς προτεραιότητας της Εθνικής μας Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.


Η Περιφέρεια Αττικής, ως η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, εμφανίζει σημαντικά παράθυρα ανάπτυξης ευκαιριών στο πεδίο της Βιώσιμης Οικονομίας αλλά καλείται ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει και βασικές προκλήσεις τόσο σε εδραιωμένους τομείς και κλάδους όσο και σε αναδυόμενους τομείς και επιστημονικές περιοχές που δρουν με υποστηρικτικό τρόπο σε σχέση με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την επιχειρηματικότητα. 


Ειδικότερα, στον τομέα της Υγείας και των Φαρμάκων, η Αττική διαθέτει ισχυρούς πόρους και τεχνογνωσία για να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα του ιατρικού τουρισμού, όπως και στην ευρωπαϊκή αγορά γενοσήμων. Επιπλέον, παράθυρο ευκαιρίας παρουσιάζεται και για την παραγωγή από τοπικές επιχειρήσεις, μικρών μορίων για μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες καθώς και για την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής των επιχειρήσεων και των εργαστηρίων στη διεθνή ζήτηση προκλινικών και κλινικών δοκιμών.


Αναφορικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η Αττική παρουσιάζει βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω της ύπαρξης σε αυτή σημαντικού ερευνητικού, καινοτομικού και επιχειρηματικού δυναμικού. Μπορεί λοιπόν να διαδραματίσει καίριο ρόλο στο ραγδαίως αναπτυσσόμενο τμήμα της «μεσαίας αγοράς» της μικροηλεκτρονικής, της πληροφορικής και των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας με συγκεκριμένη εστίαση σε προϊόντα και αγορές, καθώς και με την κατάλληλη οργάνωση συνεργατικών σχηματισμών.


Στον τομέα της Αγροδιατροφής, η είσοδος στην αγορά των λειτουργικών τροφίμων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, αποτελεί σημαντική πρόκληση με δεδομένη τη σημαντική συσσώρευση ανάλογου επιχειρηματικού και ερευνητικού δυναμικού στην Περιφέρεια. 


Τέλος, ο χώρος της ενέργειας αποτελεί για το επιστημονικό και τεχνολογικό δυναμικό της Αττικής ένα σημαντικό πεδίο νέων ανακαλύψεων και δράσης. Οι τομείς στους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες στον χώρο της ενέργειας, διατρέχουν όλη την αλυσίδα αξίας της ενέργειας τόσο στα στάδια της παραγωγής όσο και στο στάδιο της χρήσης. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι το μέταλλο και ιδιαίτερα το αλουμίνιο, η κατασκευή εξαρτημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανών παραγωγής ενέργειας, η παραγωγή ενεργειακών καταναλωτικών ειδών, η παραγωγή λογισμικού, ο σχεδιασμός και η παραγωγή ηλεκτρονικών, τα δομικά υλικά, η κατασκευή αντιρρυπαντικών τεχνολογιών και παροχής τεχνολογικών και περιβαλλοντικών υπηρεσιών.
 

Σχετικά links:
Φορείς Έρευνας και Καινοτομίας στη Βιώσιμη Οικονομία