Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Αττικής

Σε ετήσια βάση οι ακόλουθες εκθέσεις παρακολούθησης:

 • Μία έκθεση παρακολούθησης για κάθε μία Περιφέρεια, με αντικείμενο την υλοποίηση της αντίστοιχης Περιφερειακής Εξειδίκευσης της ΕΣΕΕ (ΠΕ-ΕΣΕΕ). Οι εκθέσεις αυτές θα εκπονούνται από τα Αρμόδια Περιφερειακά Όργανα και θα ολοκληρώνονται έως το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Η ΜΟΝ ΕΣΕΕ θα δώσει οδηγίες ώστε οι εκθέσεις αυτές να έχουν ενιαία δομή.
 • Μία έκθεση παρακολούθησης για το σύνολο της ΕΣΕΕ, στην οποία θα παρατίθενται και τα στοιχεία από τις εκθέσεις παρακολούθησης που αφορούν κάθε μία περιφέρεια. Η έκθεση παρακολούθησης για το σύνολο της ΕΣΕΕ θα εκπονείται από τη ΜΟΝ-ΕΣΕΕ και θα ολοκληρώνεται έως το τέλος Απριλίου εκάστου έτους.
   

Τα περιεχόμενα της έκθεσης παρακολούθησης που αφορά το περιφερειακό επίπεδο είναι τα εξής:

 • Συνοπτική παρουσίαση της περιφερειακής εξειδίκευσης της ΕΣΕΕ και των πιθανών αναθεωρήσεών της
 • Εφαρμογή της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης: Εργαστήρια ανά τομέα προτεραιότητας, συμμετέχοντες ανά κατηγορία φορέων της τετραπλής έλικας, συνοπτική παρουσίαση καινοτόμων ιδεών, αναγκών σε δεξιότητες, δυνατοτήτων για διαπεριφερειακές/ διακρατικές συνεργασίες
 • Καταγραφή της προόδου υλοποίησης των δράσεων του Περιφερειακού Προγράμματος που αφορούν την Περιφερειακή Εξειδίκευση της ΕΣΕΕ (εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου, τιμές δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων)
 • Καταγραφή των τιμών των δεικτών του Regional Innovation Scoreboard
 • Σύνθεση αποτελεσμάτων 
 • Συμπεράσματα – προτάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων

Οι εκθέσεις παρακολούθησης που αφορούν το περιφερειακό επίπεδο, θα παρουσιάζονται σε ανοικτές συναντήσεις – συζητήσεις όπου θα συμμετέχουν ο επιχειρηματικός κόσμος της περιφέρειας (π.χ. επιμελητήρια), εκπρόσωποι των τοπικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, οι αρμόδιοι φορείς του δημόσιου τομέα (της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών).


Οι εν λόγω εκθέσεις θα αναρτώνται (με μέριμνα του Αρμόδιου Περιφερειακού Οργάνου) στην ιστοσελίδα της κάθε περιφέρειας και θα αποστέλλονται στους παρακάτω αποδέκτες:

 • Περιφερειάρχης και περιφερειακό συμβούλιο
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτική
 • Επιμελητήρια και άλλοι συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων που δρουν σε περιφερειακό επίπεδο
 • Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα με έδρα την αντίστοιχη περιφέρεια
 • Τα ΠΣΕΚ
 • Οι διαχειριστικές αρχές των σχετικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027.