Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕΚΠΑ)

Το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.) δημιουργήθηκε το 2019, όπως προέβλεπε η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (Σ.Ε.Ε.) 2014-2020 της Αττικής, ως η Περιφερειακή Δομή που θα υποστηρίζει την  Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ), θα συντονίζει την εύρυθμη λειτουργία του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας μέσω και της διεξαγωγής της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (Δ.Ε.Α.) και θα παρακολουθεί την υλοποίηση της Στρατηγικής.
Βασικοί στόχοι του Κέντρου, μεταξύ άλλων, είναι:

 • η συμμετοχή στο εκτελεστικό επίπεδο της Δομής Διακυβέρνησης της Σ.Ε.Ε. Αττικής, 
 • η ενίσχυση της διασύνδεσης επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, με προτεραιότητα την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων λύσεων, 
 • η εστίαση της Ε&Κ των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στις ανάγκες των επιχειρήσεων και στις ευκαιρίες που αναδεικνύει η Περιφερειακή Σ.Ε.Ε. (Π.Σ.Ε.Ε.), 
 • η υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.) Αττικής. 
 • η διοργάνωση δράσεων συμμετοχικού σχεδιασμού που αφορούν στη διάχυση της καινοτομίας, 
 • η ανάδειξη και στήριξη της Ακαδημαϊκής & Επιστημονικής Αριστείας στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στα τρία πεδία εξειδίκευσης της Π.Σ.Ε.Ε.,
 • η υποστήριξη της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε θέματα έρευνας και καινοτομίας σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

Επιπλέον, το ΚΕ.Κ.Π.Α. αποτελεί το το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας Αττικής που θα αναλάβει τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του περιφερειακού σκέλους της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), καθώς και τη διενέργεια της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με την από 21/10/2021 επιστολή του Περιφερειάρχη Αττικής προς τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.


Το ΚΕ.Κ.Π.Α. συστεγάζεται με το Π.Τ.Α.Α. (Σίνα 11, Αθήνα) και στελεχώνεται από Ομάδα Έργου δεκατριών (13) ατόμων. Τριών (3) μόνιμων στελεχών του Π.Τ.Α.Α. και δέκα (10) εξειδικευμένων στελεχών – με σύμβαση έργου. 


Έως σήμερα έχει διενεργήσει δράσεις και ενέργειες όπως:

 • Δράση: «Παιδικό Πανεπιστήμιο». Αφορά στη διεξαγωγή μαθημάτων με τη μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων στους χώρους Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής, για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων της Περιφέρειας.
 • Δράση: «Σχολή Γονέων». Σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε κύκλος μαθημάτων με τίτλο: “Μένουμε Σπίτι… και «Μένουμε» καλά”, στον οποίο συμμετείχαν γονείς, κάτοικοι της Περιφέρειας Αττικής, που εκπαιδεύθηκαν εξ’ αποστάσεως σε θέματα διαχείρισης της καθημερινότητας των παιδιών μέσα στο σπίτι την εποχή της πανδημίας, 
 • Χρηματοδότηση της ανάδειξης της αριστείας στη Γαλάζια Οικονομία μέσω των Blue Scholarship Awards της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορούν σε υποτροφίες «Υποστήριξης εκπόνησης διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνών και ανάδειξης της Ακαδημαϊκής και επιστημονικής αριστείας»
 • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) για τη συνεργασία σε θέματα παροχής στοιχείων, δεικτών και λοιπού υλικού για τον τεκμηριωμένο σχεδιασμό Δράσεων από την Περιφέρεια Αττικής, 
 • Πρώτη επικαιροποίηση της Π.Σ.Ε.Ε. 2021-2027 Αττικής, ως προς τις επιδόσεις της Περιφέρειας και τους Δείκτες Καινοτομίας. 
 • Εκπόνηση των ετήσιων αναφορών προόδου της Π.Σ.Ε.Ε. 
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία του νέου Περιφερειακού Προγράμματος Αττική 2021-2027.
 • Υποστήριξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία είναι εταίρος το Π.Τ.Α.Α. και την προετοιμασία προτάσεων για συμμετοχή σε νέα προγράμματα Interreg και Horizon, 
 • Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας (Working Group) “Smart Heritage Cities” της EURADA, 
 • Εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής.
 • Συμμετοχή μέσω του Π.Τ.Α.Α. στα δύο European Digital Innovation Hubs (EDIH) με έδρα στην Περιφέρεια Αττικής τα οποία εγκρίθηκαν από την ΕΕ.

Τέλος, επιλέχθηκε για χρηματοδότηση και επιστημονική-μεθοδολογική υποστήριξη από το Κοινό Κέντρου Ερευνών  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Joint Research Center - JRC) η πρόταση που κατέθεσε το ΚΕ.Κ.Π.Α. στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Η επιστήμη συναντά τις Περιφέρειες» (“Science Meets Regions”).