Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Το νέο Πρόγραμμα της Αττικής για την περίοδο 2021 – 2027, εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2022, μέσα από μία διαδικασία ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων. Τον Οκτώβριο του 2022 πραγματοποιήθηκε η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης και τον Ιούνιο του 2023 η 2η, με το νέο Πρόγραμμα να έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα ενεργοποίησης. Ο προϋπολογισμός του νέου Προγράμματος ξεπερνάει το 1,6 Δις Ευρώ. Η κατανομή του Προϋπολογισμού στις δράσεις, που θα χρηματοδοτηθούν, είναι:

  • 205 εκ. € για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας,
  • 330 εκ. € για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή,
  • 125 εκ. € για βιώσιμα και “έξυπνα” μεταφορικά δίκτυα και για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας,
  • 645 εκ. € για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και για την κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας,
  • 290 εκ. € για την υλοποίηση σχεδίων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, με την ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά να είναι μία από τις  ονοματισμένες ΟΧΕ, με ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του νέου Προγράμματος.

 

Ο τρόπος, με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία στην Περιφέρεια Αττικής, στηρίζεται σε ένα πλαίσιο αρχών προγραμματισμού, ανάπτυξης, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Με απόλυτη διαφάνεια σε κάθε βήμα υλοποίησης. Τηρώντας τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Με τελικό σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής.


Είναι δεδομένο ότι η στήριξη της Περιφέρειας Αττικής μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, αποτελεί διαχρονικά ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Περιφέρειας μας. Οι πόροι του ΕΣΠΑ διαχρονικά κατευθύνονται για τη στήριξη των αδύναμων και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, με στόχο την μείωση των ανισοτήτων, αλλά και για την ενίσχυση εκείνων των αναπτυξιακών κλάδων και προτεραιοτήτων που δύναται να οδηγήσουν μια Περιφέρεια σε βιώσιμη, έξυπνη και δίκαιη ανάπτυξη.

Σχετικά Links:
https://www.pepattikis.gr/

 

Αρχεία
Συνημμένα Μέγεθος
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΑΤΤΙΚΗ_2021-2027.pdf (1.24 MB) 1.24 MB